سیستم هشدار سرقت چیست؟

سیستم اعلام سرقت متشکل از یک سری قطعات الکتریکی است که به یک ملک متصل می شوند. آنها از طریق سنسورها و کنتاکت‌ها، حرکت یا باز شدن درها و پنجره‌ها را تشخیص می‌دهند، که بر اساس آن یک هشدار با صدای بلند تولید می‌شود تا افراد را از ورود غیرمجاز آگاه کند.

این قطعات الکتریکی با توجه به عملکرد به صورت دستگاه های مجزایی تولید شده اند که در کنار یکدیگر یک سیستم دزدگیر قدرتمند را تشکیل می دهند

محصولات

همه محصولات

می توانید به ما اعتماد کنید

شرکت بیواز

صنایــع الکترونیــک  بیــواز، بــا همــکاری مهندســین و متخصصیــن زبــده داخلــی، بــا بیــش از یــک دهــه تحقیــق و بررســی بــر روی سیســتم هــای حفاظتــی و امنیتــی موجـود و پـردازش نیازهـای مختلـف کاربـران موفـق بـه تولید سیسـتم اعلـان هشـدار (دزدگیر) هوشـمند و بـه روز، کاربـردی در انـواع اماکـن مسـکونی، تجــاری، اداری و نیمـه صنعتـی گردیــده اســت.
بــا ورود دزدگیــر بیــواز بــه بــازار و بــا اســتقبال چشــمگیر کاربــران، مجموعــه ی بیــواز تصمیــم بــه تولیــد لــوازم جانبــی سیســتم هــای امنیتـی از قبیـل شـوک سنسـور، مگنـت سـیمی و بی سـیم، بلندگــو ، آژیــر، ریمـوت، چشـمی سـیمی و بـی سـیم و… گرفـت و تمامـی ایـن محصــولات را بـا رعایـت جنبـه هـای رقابتـی و اسـتاندارد جهانـی روانه بـازار سـاخت.
اهـداف و سیاسـت هـای بیـواز، تحقیـق و پژوهـش در عرصـه ی تولیـد محصــولات الکترونیکــی و الکتــرو مکانیکــی باکیفیــت و مطابــق بــا تکنولـوژی روز دنیـا مـی باشـد کـه ایـن امـر بـا تـلاش شـبانه روزی متخصصیــن و کارشناســان جــوان کشــور عزیزمــان محقــق گردیــده اســت.

بروز ترین ابزارها

بزرگترین چالش یک سیستم خوب بروز بودن است،بیواز همواره از بروزترین نرم افزارها و سخت افزارها استفاده می کند

امنیت پایدار

یکی از دغدغه های مهم بیواز همواره امنیت است و ما امنیت تضمین شده و غیر قابل رقابت را به همه مشتریان خود هدیه می دهیم

قیمت های مقرون به صرفه

کیفیت یکی از مهمترین بخش های محصولات بیواز است و ما به غیر از کیفیت قیمتی مقرون به صرفه را به مشتری خود هدیه میدهیم

خدمات پس از فروش بی نظیر

خدمات پس از فروش گزینه ای است که هر مشتری بعد از خرید یک محصول به دنبال آن است بیواز برترین خدمات را به شما میدهد

ده سال تجربه

تجربه رکن اصلی هر محصول خوب است بیواز به غیر از تجربه مستمر متخصصین با تجربه ای دارد که خود مهمترین سرمایه بیواز است

پشتیبانی فوق حرفه ای

مهترین خدمت به مشتری پشتیبانی است و بیواز خدمات پشتیبانی فوق حرفه ای و غیر قابل رقابت را به مشتریان خود هدیه می دهد