• برد چهار رله بیواز یک عملگر الکترو مکانیکی است که می تواند با یک فرمان از راه دور یا نزدیک تجهیزات الکتریکی را فعال و غیر فعال کند.

    اطلاعات بیشتر