• آنتن SUB GHZ بیواز یک آنتن خارجی است ، که برای تقویت آنتن دهی تجهیزات بی سیم طراحی شده اند و دارای کانکتور استاندارد PH 2PIN می باشد.

    اطلاعات بیشتر